Jessie White Mario (1832-1906)

Jessie White Mario (1832-1906)
Attributed to Margaret Foley (American, c.1827-1877)
Jessie White Mario (1832-1906)
1867-1870 circa
Carrara marble
72 x 48 cm (28.3 x 19 in)
Jessie White Mario (1832-1906), attributed to Margaret Foley